Hit kan du vända dig om du har narkotikaproblem

Ett beroende kan vara svårt att ta sig ur själv utan någon hjälp utifrån. Om du är orolig för hur dina vanor påverkar dig, din hälsa eller din omgivning finns det i Sverige många olika typer av stöd och hjälp för personer som har problem relaterat till droger och missbruk.

Alla människor har rätt till hjälp och stöd för att ta sig ur sitt missbruk. På samhällsnivå betraktas missbruk som ett stort problem och därför erbjuder samhället stöd och hjälp till alla som söker det. Det är viktigt att påpeka att vårdinsatser och behandling alltid ska ske i samförstånd mellan vårdgivare och patient.

Vart vänder jag mig?

Det enklaste sättet att komma i kontakt med vården är via vårdcentralen och 1177. De kan främst erbjuda hjälp med samtalsstöd och din livsstil. Vårdcentralen hjälper också patienter att få ytterligare insatser. Kommunerna och landstingen driver också beroendecentrum där det arbetar personal som är speciellt utbildad för att möta och hjälpa personer med en missbruksproblematik.

Du kan antingen få remiss via vårdcentral till beroendemottagningarna eller kontakta dem själv för att boka en tid. På mottagningen arbetar specialistutbildade läkare, sjuksköterskor, terapeuter, psykologer och även socialsekreterare. Detta team av människor hjälper och stödjer personer med missbruksproblem i alla aspekter av problemet. Avgiftning, livsstil, självhjälp och annat som kontakter med samhället och kommunen.

Insatser från socialtjänsten och andra.

Landstinget, via sina vårdinrättningar som vårdcentral och beroendecentrum, ansvarar för den medicinska vården när det gäller missbruksproblem. Din kommun har dock det övergripande ansvaret att personer med missbruksproblem ska få den hjälp de behöver. Socialtjänsten på kommunen har flera olika sätt att stödja och hjälpa till. De erbjuder olika stödinsatser.

Behandlingshem och öppenvårdsbehandling är exempel på insatser de kan erbjuda. Det finns även många ideella organisationer som erbjuder självhjälpsgrupper, behandling och samtalsstöd. Dessa organisationer har många olika bakgrunder och ideologier. De kan dock vara till stor hjälp och stöd, kanske som ett komplement eller ett alternativ till den vård som kommunen och sjukvården erbjuder.